Destek ve Kalite Müdürü
05 Temmuz 2021

Mehmet GÖZEL
MEHMET GÖZEL.JPGBİRİM

Destek ve Kalite Müdürlüğü

 

GÖREV ADI

Destek ve Kalite Müdürü

 

AMİR VE ÜST AMİRLER

Başhekim

 

GÖREV DEVRİ

Müdür Yardımcısı. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile müdür ve yardımcıları Başhekimi tarafından kendilerine yetki verilen iş ve işlemler bakımından imza yetkisine haizdir.

 

GÖREV AMACI

Destek ve kalite hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli sunulmasını sağlamak.

 

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Destek ve kalite hizmetleri; temel olarak sağlık tesislerinde sağlık hizmeti sunan personelin hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla sunulan, genel evrak, arşiv, atık hizmetleri, temizlik, mutfak, güvenlik ve afet planlaması, teknik destek ve sağlık tesisinin türüne uygun olarak yürütülen hizmetlerin bütünüdür.

 

YETKİLER

 • Hastanelerde sağlık hizmeti sunan personelin hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla sunulan, genel evrak, arşiv, atık hizmetleri, temizlik, mutfak, güvenlik ve afet planlaması, teknik destek hususlarında kendisine bağlı birimlerin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasından sorumludur. Destek ve kalite hizmetleri müdürü, refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmetleri, sağlık otelciliği hizmeti, taşınır, bakım ve onarım, arşiv hizmetleri, tıbbi fotoğrafhane, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi birçok hizmetin yürütülmesinden sorumludur. Müdür yardımcısı var ise, görev alanıyla ilgili iş bölümü yapar. Destek ve kalite hizmetleri müdürü olmayan kurumlarda, bu görevleri idari ve mali hizmetler müdürü yürütmekle görevlidir. (Sağlık Bakanlığı Kadro Standartları Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönerge Md.17,19)
 • Hastanede görevli idareciler belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, Kurumca yürürlüğe konulacak tebliğ, genelge, genel yazı ve sair yazılı emir ve talimatnameler ile belirlenecek olan görevleri de ifa etmekle yükümlüdür.
 • Destek hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
 • Mahiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli ve sertifikalı personelin çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak.
 • Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek.
 • Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri kapsamında sağlık tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın tatbikatlarının yapılması çalışmalarını yürütmek.
 • Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.
 • Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum içerisinde yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.
 • Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, personelin her türlü özlük işleri, evrak yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların zamanında ve doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak.
 • Sağlık tesisinde taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane, iletişim, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, çamaşırhane, morg ve otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
 • Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.
 • Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmeti gibi hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını sağlık bakım hizmetleri müdürü ile birlikte planlamak.
 • Sağlık tesisinde taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane, iletişim, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri kapsamında sağlık tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın tatbikatlarının yapılması çalışmalarını yürütmek.
 • Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
 • Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğindeki hükümlere uymakla yükümlüdür.
 • Bu görevler, destek ve kalite hizmetleri müdürünün bulunmadığı tesislerde, idari ve mali hizmetler müdürü tarafından yürütülür.