Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
26 Temmuz 2021

Elif TİNEL

BİRİM

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

GÖREV ADI

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

AMİR VE ÜST AMİRLER

Başhekim

GÖREV DEVRİ

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine yetki verilen iş ve işlemler bakımından; müdür ve yardımcıları hastane yöneticisi tarafından kendilerine yetki verilen iş ve işlemler bakımından imza yetkisine haizdir.

GÖREV AMACI

Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

Sağlık bakım hizmetleri; Yozgat Şehir Hastanesine başvuran hastaların kabulünden ayrılış işlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak hasta ve çalışan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın nakli, sosyal destek sağlanması, hizmete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik sunulan hizmetlerin bütünüdür.

YETKİLER

 • Kamu hastaneleri birliklerinde görevli idareciler belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, Kurumca yürürlüğe konulacak tebliğ, genelge, genel yazı ve sair yazılı emir ve talimatnameler ile belirlenecek olan görevleri de ifa etmekle yükümlüdür.
 • Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
 • Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini hastane yöneticisinin onayını alarak planlamak.
 • Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak.
 • İlaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.
 • Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak.
 • Kurum politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin performans ve verimliliğini değerlendirerek, verimliliği arttırmaya yönelik tedbirler almak.
 • Kurum politikaları doğrultusunda ilgili personelin hizmet içi ve uyum eğitim programlarının takibi, değerlendirmesi, geliştirilmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.
 • Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını idari ve mali hizmetler müdürü ile birlikte planlamak.
 • Sağlık bakım hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruşatın ve demirbaşların kullanıma uygunluğu, temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak.
 • Hastane yöneticisi tarafından verilen görevleri yerine getirmek.