>Dr. Mehmet Akif KARAARSLAN
01 Eylül 2021

Dr. Mehmet Akif KARAARSLAN

 


BİRİM

Başhekimlik

GÖREV ADI

Başhekim Yardımcısı

AMİR VE ÜST AMİRLER

Başhekim

GÖREV DEVRİ

Başhekim Yardımcısı

GÖREV AMACI

Teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

Hasta ve Çalışan hakları ile güvenliği mevzuatı doğrultusunda, kanıta dayalı tıp, akılcı ilaç kullanımı, tıp etiği ilkeleri esas olmak üzere tıbbi hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. 

       

YETKİLER

 • Hastanede görevli idareciler belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, Kurumca yürürlüğe konulacak tebliğ, genelge, genel yazı ve sair yazılı emir ve talimatnameler ile belirlenecek olan görevleri de ifa etmekle yükümlüdür.
 • Tedavinin etkinliği ve hizmetlerin verimliliğine yönelik izleme, değerlendirme yapıp faaliyet raporu düzenlemek.
 • Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve usullerini belirlemek.
 • Tıbbi hizmetlerin, sağlık tesisinin hizmet rolüne uygun olarak sunulması için hedef ve stratejileri belirlemek, planlamalarını yaparak hastane başhekiminin onayına sunmak.
 • Tıbbi hizmet sunumu kapsamındaki uygulamaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde müdahale etmek ve sağlık hizmet sunumu için gerekli olan malzeme ve cihazların planlama ve ihtiyaç tespitini yaparak hastane başhekimine bildirmek.
 • Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerle ilgili verilerin, aylık performans ve faaliyet raporlarının usulüne uygun olarak zamanında, doğru ve noksansız olarak başhekime aktarılmasını sağlamak.
 • Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri, travma merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografi, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin sağlık tesisi için belirlenmiş planlamalara uygun olarak hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamak.
 • Evde sağlık, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım, rehabilitasyon hizmetleri gibi toplum temelli tıbbi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamak.
 • Hastanelerdeki komitelerin raporlarını inceleyerek, gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak.
 • Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalışan hakları ile güvenliği, tıbbi etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
 • Hizmet içi eğitimlerini planlamak ve uygulamak.
 • Nöbet, çalışma programı ve personel uyumunu düzenlemek için gerekli tedbirleri almak.
 • Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesine yönelik birim içerisinde yetkilerini belirleyip, takip ve kontrolünü sağlamak.
 • Yer değişikliği, görevlendirme gibi işlemlerini hastane başhekiminin onayını alarak yürütmek.
 • Hastane Başhekimi tarafından verilen görevleri yapmak.