Hastane Başhekimi
06 Eylül 2021

Uzm. Dr. Mustafa KOZAN
BaşhekimBİRİM

Başhekimlik

GÖREV ADI

Başhekim

AMİR VE ÜST AMİRLER

İl Sağlık Müdürü

GÖREV DEVRİ

Başhekim Yardımcısı

GÖREV AMACI

Yozgat Şehir Hastanesini yönetmek. Teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

Hasta ve çalışan hakları, güvenliği, memnuniyeti ile sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesinden, sağlık tesislerinin yönetiminden ve kanıta dayalı tıp, akılcı ilaç kullanımı, tıp etiği ilkeleri esas olmak üzere tıbbi hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.

YETKİLER

 • Kamu hastaneleri birliklerinde görevli idareciler belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, Kurumca yürürlüğe konulacak tebliğ, genelge, genel yazı ve sair yazılı emir ve talimatnameler ile belirlenecek olan görevleri de ifa etmekle yükümlüdür.
 • 663 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında birlik ve hastanelerdeki yönetim görevinin tek kişiye verildiği hallerde, ilgili personel sözleşme imzaladığı pozisyon ile birlikte kendisine tevdi olunan diğer görevlere ait yükümlülükleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
 • Bakanlık, Kurum ve Birlik sekreterliği tarafından belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uygun olarak, sağlık hizmetini etkin ve verimli sunmak, bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek, standartlara uygunluğu ölçmek, değerlendirmek ve gerekli eğitimleri planlayarak uygulamak.
 • Mevzuatı yakından takip ederek düzenlemeleri süratle uygulamaya koymak, sağlık tesisinde çalışanlara karşı şiddet konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konudaki Bakanlığın beyaz kod gibi uygulamaların takibini yapmak, gerektiğinde hukuki korunma yollarının kullanılabilmesi amacıyla tedbirler almak.
 • Tıbbi hizmetlerin sunumu için gerekli olan kaynaklarının zamanında ve ihtiyaçlara uygun olarak karşılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını yaparak, temini için gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Tedavinin etkinliği ve hizmetlerin verimliliğine yönelik izleme, değerlendirme yapıp faaliyet raporu düzenlemek.
 • Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve usullerini belirlemek.
 • Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerle ilgili verilerin, aylık performans ve faaliyet raporlarının usulüne uygun olarak zamanında, doğru ve noksansız olarak yapılmasını sağlamak.
 • Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri, travma merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografi, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin sağlık tesisi için belirlenmiş planlamalara uygun olarak hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamak.
 • Evde sağlık, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım, rehabilitasyon hizmetleri gibi toplum temelli tıbbi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamak.
 • Hastanelerdeki komitelerin kurulumunu sağlamak, raporlarını inceleyerek gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak.
 • Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tarama ve koruyucu hizmetlerin verilmesini sağlamak, bu hizmetlerin gelişmesine yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak.
 • Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalışan hakları ile güvenliği, tıbbi etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
 • Hizmet içi eğitimlerinin planlaması ve uygulanmasını sağlamak.
 • Nöbet, çalışma programı ve personel uyumunu düzenlemek için gerekli tedbirleri almak.
 • Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesine yönelik takip ve kontrolü sağlamak.
 • Yer değişikliği, görevlendirme gibi işlemleri yürütmek.
 • Kurum tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda performans değerlendirmesini yaparak, bu değerlendirmeye esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak Genel Sekreterliğe verilmesini sağlamak.
 • Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, atıl kapasite oluşmasını engellemek.
 • Tıbbi hizmet ve tıbbi cihaz alımları ile ilgili ihtiyaç programlarının sağlık tesisi düzeyinde tespit ve planlanmasını yaparak teknik şartnamelerin hazırlanması ve benzeri işlemler için gerekli süreçleri yürütmek.
 • Olağanüstü hallerde uygulanmak üzere hazırlanan acil afet planlarının organizasyonunu ve ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak.
 • Sağlık tesisinde staj yapan öğrencilerin stajları için gerekli düzenlemeleri planlamak, uygulaması ile denetimini yapmak.
 • Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne  sunmak.
 • İl Sağlık Müdürünün vermiş olduğu görevleri yerine getirmek.